ເປັນມືອາຊີບຜິດກົດ,ບໍລິສັດກົດຫວຽດນາສໍາລັບທຸກການເມືອງ-ຄວາອອນໄລນ໌