ການຊື້ຊັບສິນໃນປະເທດຕ່າງປະເທດ-ທະນາຍໃຫ້ຄໍາແນະອອນໄລນ໌